Kinga Przybysz: Spór Radia Maryja z KRRIT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013

Radio MaryjaStreszczenie:

Tematem opracowania jest konflikt, który rozegrał się między Radiem Maryja a Krajową Radą Radiofonii Telewizji w latach 2011-2013. Autorka opisuje w niej problemy w relacjach Radia Maryja z KRRiT ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „sporu o multipleks”. Materiał badawczy pracy tworzą nagrania publicystycznych audycji radia – „Rozmów Niedokończonych” oraz „Aktualności Dnia”. Analiza materiału pozwoliła przedstawić sposób, w jaki Radio Maryja uczestniczyło w sporze z Radą. Pod uwagę brano nie tylko kontekst przedstawiania sporu na antenie Radia, ale także stosowane słownictwo i dobór gości. Wyniki badań wykazały, że Radio Maryja przyjęło w sporze agresywną postawę i całkowicie dyskredytowało działania KRRiT.

 Summary:

Study relates to conflict between Radio Maryja and National Broadcasting Council (KRRiT) that took place between 2011–2013. Author depicts problems that have appeared in Radio Maryja’s and KRRiT relations, focusing particulary on so called “feud over multiplex”. Research material consists of audio tracks coming from two auditions: “Rozmowy Niedokończone” and “Aktualności Dnia”. Analysis of the material has allowed to depicts the way Radio Maryja participated in this conflict. Author took into consideration not only the context of audition but also language and selection of auditions’ guests. Results revealed that during the conflict Radio Maryja presented aggressive attitude and fully discredited KRRiT’s actions.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Charakterystyka Radia Maryja

1.1. Powstanie i rozwój Radia Maryja

1.2. Struktura „medialnego imperium”

1.3. Status nadawcy społecznego w świetle ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 r.

1.4. Postać ojca Tadeusza Rydzyka i jego wpływ na Radio Maryja

1.5. Oferta programowa Radia Maryja

 

Rozdział II

KRRiT w polskim systemie medialnym

2.1. Przemiany w polskim systemie medialnym po 1989 roku

2.2. Charakterystyka polskiego systemu medialnego

2.3. Akty prawne regulujące działalność KRRiT

Rozdział III

Problemy w relacjach KRRiT i Radia Maryja

3.1. Płaszczyzny konfliktów między KRRiT a Radiem Maryja

3.2. Spór o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie

3.3. Stanowiska KRRiT w kontekście sporu o przyznanie miejsca na multipleksie

3.4. Eskalacja konfliktu i upolitycznienie sporu

 

Rozdział IV

Metodologia badań własnych

4.1. Wybór i zakres materiału badawczego

4.2. Narzędzia badawcze i metody analizy treści

 

Rozdział V

Przedstawianie sporu w wybranych publicystycznych audycjach Radia Maryja

5.1. „Rozmowy Niedokończone” – analiza materiału badawczego

5.2. „Aktualności Dnia” – analiza materiału badawczego
Podsumowanie

Bibliografia

 

 

 

 

Table of contents

Introduction

Chapter I

Radio Maryja’s characteristic

1.1. The creation and development of Radio Maryja

1.2. Structure of „media empire”

1.3. Social broadcaster status in the light of radio and television act (1992)

1.4. Tadeusz Rydzyk and his influence on the Radio Maryja

1.5. Radio Maryja’s program offer

 

Chapter II

KRRiT in the polish media system

2.1. Changes in the polish media system after 1989.

2.2. Characteristic of polish media system

2.3. Legal acts referring to KRRIT

Chapter III

Problems in Radio Maryja and KRRiT’s relations

3.1. Fields of conflict between KRRiT and Radio Maryja

3.2.Dispute over acces to cyber multiplex

3.3. KRRiT’s standpoints in the context of dispute over cyber multiplex

3.4. Escalation and politicization of conflict

 

Chapter IV

Methodology of research

4.1. Selection and scope of research material

4.2. Research tools and methods of content analysis

 

Charter V

Depiction of conflict in chosen Radio Maryja’s public affairs auditions

5.1. „Rozmowy Niedokończone” – research material’s analysis

5.2. „Aktualności Dnia” – research material’s analysis
Recapitulation

Bibliography