Marek Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce

Ilość

Stara cena: 59.00 PLN

Cena: 49.00 PLN

Oszczędzasz: 10.00 PLN

Pełny tytuł: Marek Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej)

Recenzent

Dr hab. Daniele Stasi, prof. nadzw., Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska)
oraz prof. Università degli studi di Foggia (Italia)

ISBN 978-83-65697-85-1 – Książka w miękkiej oprawie /cena 59.00 zł/
ISBN 978-83-65697-86-8 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Stron 360

Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

Spis treści

Wprowadzenie.............................................................................................. 17

I. Holistyczne podejście do leczenia a stereotypy wynikające z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej................ 29

1. Nie holizm, tylko Jednorodne Grupy Pacjentów............................ 29

2. Holistyczna perspektywa podejścia lekarza rodzinnego do pacjenta........................................................................................... 37

3. Podsumowanie..................................................................................... 40

II. Instytucje kształtujące systemowe rozwiązania wsparcia medycznego i społecznego osób starszych w Polsce......................... 45

1. Próba zdefiniowania populacji określanej jako osoby starsze ...... 45

2. Wpływ czynników społeczno-zdrowotnych na długość życia...... 59

3. Polityka senioralna (społeczna)......................................................... 68

4. Zdefiniowanie form pomocy osobom niesamodzielnym ............. 72

5. Instytucjonalna dychotomia zabezpieczenia społecznego w zakresie niepełnosprawności i jej stopni oraz niesamodzielności i jej stopni............................................................ 76

6. Rodzaje kosztów w ochronie zdrowia – koszty bezpośrednie i pośrednie............................................................................................ 102

7. Strategia Rozwoju Kraju 2020............................................................ 104

8. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.............................................................. 104

9. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020............................. 105

10. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024................................................................................ 108

11. Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych............................................................................. 109

12. Madrycki plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw..... 110

13. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030........................ 115

14. Program rządowy Dostępność Plus 2018–2025.............................. 117

15. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur – prawa mieszkańców domów pomocy społecznej................................................................ 120

16. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)................................................................. 123

17. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania......... 125

18. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 r......... 130

19. Podsumowanie .................................................................................... 131

III. Instytucjonalizacja opieki geriatrycznej w Polsce jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób starszych .................... 135

1. Zabezpieczenie dobrostanu społeczno-zdrowotnego..................... 135

2. Rozdzielenie zadań Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w 1999 r............... 136

3. Czy ZUS jest odpowiedzialny za finansowanie służby zdrowia?..... 148

4. Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017 na rzecz osób starszych ............................152

5. Instytucjonalna organizacja opieki medycznej dla osób starszych................................................................................................ 153

6. Dostęp do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej .......... 155

7. Działania Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz osób starszych . 168

8. Opieka paliatywna i hospicyjna......................................................... 179

9. Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w kwestii zaprzestania terapii daremnej........... 180

10. Leczenie bólu w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej............. 181

11. Leczenie bólu w szpitalach i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej .................................................................................... 181

12. Rola oraz perspektywy rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej.............................................................................. 187

13. Rozwiązania w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. r.ż. ................................................................................................ 188

14. Podsumowanie..................................................................................... 190

IV. Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych............... 195

1. Kształcenie kadr medycznych według Najwyższej Izby Kontroli . 195

2. Kształcenie kadr medycznych według organizacji pacjenckich ... 198

3. Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów................................................... 203

4. Czy lekarze, lekarze dentyści unikają płacenia podatków?............ 216

5. Podsumowanie .................................................................................... 219

V. Różnice między niepożądanym działaniem leków a niewłaściwym ordynowaniem......................................................... 221

1. Bezpłatne zwiększenie dostępności do leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. r.ż. 221

2. Niepożądane działania leków............................................................ 227

3. Niewłaściwe ordynowanie leków....................................................... 228

4. Sfałszowane produkty lecznicze ....................................................... 231

5. Całościowa opieka farmaceutyczna ................................................. 233

6. Podsumowanie .................................................................................... 236

VI. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce.................................. 239

1. Niespójności terminologiczne dotyczące wyrobów medycznych . 239

2. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia ................................................................................ 241

3. Refundacja wyrobów medycznych – na zlecenie............................ 243

4. Refundacja wyrobów medycznych – na receptę............................. 246

5. Refundacja wyrobów medycznych – świadczenia gwarantowane (np. szpital)........................................................................................... 247

6. Planowane zmiany w systemie refundacji wyrobów medycznych.......................................................................................... 248

7. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych........................... 249

8. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych ................................................................. 251

9. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Ministerstwo Obrony Narodowej...................................................... 252

10. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu................. 252

11. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji...................... 253

12. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Ministerstwo Sprawiedliwości........................................................... 254

13. Podsumowanie .................................................................................... 255

VII. Instytucjonalne rozwiązania dotyczące rehabilitacji leczniczej, ruchowej, fizycznej, uzdrowiskowej, wczesnej, społecznej, zawodowej oraz rewalidacji w Polsce................................................. 259

1. Terminologiczna różnorodność dotycząca rehabilitacji ............... 259

2. Rozwój rehabilitacji w Polsce ............................................................ 264

3. Instytucjonalne rozwiązania dotyczące rehabilitacji w Polsce...... 265

4. Instytucjonalna realizacja różnych form rehabilitacji ................... 268

5. Ministerstwo Sportu i Turystyki........................................................ 273

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych..................................................... 276

6.1. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ........ 277

7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ........................ 279

7.1. Zajęcia rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi............... 279

7.2. Turnusy rehabilitacyjne organizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.................................................................. 280

7.3. Rehabilitacja fizyczna jako rodzaj specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy............................................................ 281

7.4. Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym..................... 282

7.5. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzony przez zakłady pracy chronionej............................. 283

7.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej................................................... 284

7.7. Zakłady Aktywności Zawodowej............................................ 285

7.8. Środowiskowe Domy Samopomocy....................................... 287

8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ................................ 288

9. Świadczenia rehabilitacji wczesnej.................................................... 290

10. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia .................. 290

10.1. Rehabilitacja lecznicza finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia....................................................................... 291

10.2. Lecznictwo uzdrowiskowe....................................................... 291

10.3. Turnus rehabilitacyjny.............................................................. 294

10.4. Rehabilitacja lecznicza – zasoby.............................................. 295

11. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ..................... 296

11.1. Weteran-funkcjonariusz działający poza granicami państwa....................................................................................... 296

11.2. Specyfika ryzyka zawodowego osób zatrudnionych lub pozostających w stosunku służbowym................................... 297

12. Ministerstwo Obrony Narodowej...................................................... 298

12.1. Weteran-żołnierz działający poza granicami państwa......... 298

12.2. Turnusy rehabilitacyjne dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa .......................................... 299

13. Ministerstwo Sprawiedliwości .......................................................... 300

13.1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej..................................................................... 300

13.2. Płatny urlop dla poratowania zdrowia sędziego................... 301

14. Ministerstwo Finansów ..................................................................... 302

14.1. Ulga rehabilitacyjna ................................................................. 302

14.1.1. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego................................................................ 302

14.1.2. Odpłatny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne............................................................ 303

14.1.3. Opieka pielęgniarska................................................. 303

14.1.4. Przystosowanie pojazdów mechanicznych............ 304

14.1.5. Adaptacja i wyposażenie mieszkań......................... 304

14.1.6. Opłacenie tłumacza języka migowego.................... 304

14.1.7. Odpłatność za pobyt na leczeniu i za zabiegi rehabilitacyjne............................................................ 304

14.1.8. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym........................................................ 305

14.1.9. Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych.......................................... 305

14.1.10. Zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych.............................................................. 305

14.1.11. Wydatki na utrzymanie psa asystującego............... 306

14.1.12. Opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych......................................... 306

14.1.13. Wydatki na zakup leków........................................... 306

14.1.14. Ograniczenia wynikające z odliczeń od dochodów................................................................... 307

15. Podsumowanie .................................................................................... 307

VIII. Ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych................................ 311

1. Analiza statystyczna – ubezwłasnowolnienia, w tym w grupie osób starszych ..................................................................................... 311

2. Podmioty składające wnioski o ubezwłasnowolnienie................... 312

3. Liczba osób ubezwłasnowolnionych w latach 2013–2017............. 312

4. Podsumowanie..................................................................................... 313

Zakończenie.................................................................................................. 315

Conclusion.................................................................................................... 317

Bibliografia.................................................................................................... 319

Spis tabel........................................................................................................ 357

Spis wykresów............................................................................................... 359

Ładowanie...Aktualizowanie...

Comments are closed.