Dla Autorów

Materiały do druku należy przygotować z uwzględnieniem z następujących zasad: • Tekst w wersji cyfrowej, w objętości znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy X 60 znaków, czyli 1 800 znaków na stronie), bez wyróżnień i specjalnego formatowania należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres redakcji. • Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna mieć objętość jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków) - nie dotyczy Autorów monografii /tu wskazane byłoby min. 6 arkuszy/. • Recenzje, polemiki i informacje bieżące – w objętości połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu. • Autor nie ma możliwości redagowania materiału w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję swojego tekstu, gotową do druku. • Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące Autora: a. Pełne imię i nazwisko b. Stopień, tytuł naukowy c. Szkołę wyższą macierzystą/ inny zakład pracy d. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem • Autorzy wszystkich tekstów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze oraz o przekazaniu praw autorskich. W przeciwnym razie tekst nie zostanie opublikowany. STRUKTURA OPRACOWANIA Opracowanie powinno zawierać: - Wstęp, przedstawiający m.in. cel lub tezę opracowania oraz informacje o strukturze artykułu; - Część zasadniczą z wydzielonymi podrozdziałami opatrzonymi śródtytułami; - Przypisy na dole strony o numeracji ciągłej arabskiej (czcionka Times New Roman 10 pkt.); - Wszystkie strony numerowane. Numeracja ciągła w obrębie całego opracowania, na dole po prawej stronie; - Wszystkie tabele, wykresy i rysunki powinny być numerowane, zatytułowane a także posiadać określenie źródła oraz odwołanie w tekście, a ich spis powinien być uwzględniony po bibliografii; - Tabele, wykresy i rysunki powinny być przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej w programie MS Word lub Excel; jeżeli nie stanowią opracowania autorskiego – należy podać autora oraz źródło; - Ewentualne podziękowania oraz informacje o grantach powinny być umieszczane na pierwszej stronie, w odrębnym, nienumerowanym przypisie; - Podsumowanie; - Streszczenie (Summary) w języku polskim i angielskim nie dłuższe do 600 znaków oraz słowa kluczowe (Key words), a także angielską wersję śródtytułów; - Bibliografię Autora; - Informację o uczelni macierzystej. Informacje uzupełniające: 1. Tzw. zrzuty z ekranu (np. kopie dokumentów dostępnych na www lub grafiki z programów specjalistycznych) - w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) i braku możliwości odtworzenia w składzie, mogą nie zostać dopuszczone do druku. 2. Elementów graficznych nie należy umieszczać w odrębnych plikach. 3. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku, ponadto są one objęte prawami autorskimi). 4. Ryciny należy ograniczyć do rzeczywiście niezbędnych. Zalecany format przygotowania rycin: tif, cdr, rozdzielczość 300 dpi; nie będą przyjmowane ryciny w niższej rozdzielczości, jak też wstawiane do edytora MS Word. Redakcja przyjmuje materiały zeskanowane tylko pod warunkiem ich zadowalającej jakości i odpowiedniego formatu. Ryciny i fotografie powinny być opisane (autor, tytuł pracy, nr arabski ryciny, podpis). Na osobnej stronie należy zamieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami. Do rycin i fotografii należy dołączyć zgodę Autora dzieła na przekazanie praw autorskich na cele danej publikacji (wraz z kontaktem do Autora fotografii i grafiki). WYMOGI EDYTORSKIE Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób: ­ standardowy edytor tekstu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, ­ odstępy między wierszami – 1,5, ­ marginesy 2,5, ­ imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej), ­ uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej), ­ tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyrównanie do lewej), ­ podtytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyrównanie do lewej), ­ cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy, od nowego wiersza), ­ kursywa w tekście powinna być stosowana jedynie do zapisu tytułów książek, tytułów, ­ artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw, ­ streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków) wraz ze śródtytułami, ­ należy wyróżnić słowa kluczowe (Key words): do 6 słów kluczowych, ­ należy dołączyć biogram Autora w języku polskim (do 600 znaków). PRZYPISY Przypisy należy umieszczać na dole strony, stosując numerację arabską ciągłą, TNR 10. BIBLIOGRAFIA Pełne dane bibliograficzne w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia) zamieścić należy na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (z datami). Spis literatury powinien być przygotowany jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły. Należy go zamieścić na końcu opracowania, w ujęciu alfabetycznym pod słowem „Literatura”. Nie podawać nazwy własnej wydawnictwa, jedynie miejsce i rok wydania. Publikacje należy opisać w następujący sposób: - książki: Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, - opracowania w publikacjach zwartych: Autor opracowania, Tytuł opracowania (w:) Redaktor (red.), Tytuł książki, miejsce i rok wydania, - artykuły w czasopismach: Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer. Przykładowe zapisy: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483. Uwaga! zapis skrótu "nr" - małą literą, nie wielką! Kowalski A. S., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2001. Nowak Z., Walka z ubóstwem, (w:) Oblicza bogactwa, J. Kaczmarczyk (red.), Warszawa 2007. Szczepański M. S., Ani Elizjum ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, (w:) Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006. Wycisk J., To tylko kobiecość. Rozumienie anoreksji w ujęciu feministycznym, (w:) Podmiotowe i społeczno - kulturowe uwarunkowania anoreksji, A. Suchańska (red.), Poznań 2000, http://www.konsola.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37 /data odczytu/. Załuski D., Innowacyjne podejście w pedagogice, „Rzeczpospolita”, 27. 11. 2009. TABELE, WYKRESY I RYSUNKI Każdy wykres, tabela, rysunek oraz inny materiał źródłowy graficzny powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub rysunkiem. OŚWIADCZENIE AUTORA Do tekstu należy dołączyć oświadczenie Autora – wysłane drogą pocztową z własnoręcznym, czytelnym podpisem na adres Wydawnictwa (oświadczenie zamieszczone poniżej). Z Autorami monografii zawierane są odrębne Umowy wydawnicze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- admin-ajax Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM  
Oświadczenie Autora
  …………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………. (adres) …………………………………………………………………………………………… (telefon) ……………………………………………………………………………………………. (e-mail) …………………………………………………………………………………………... (uczelnia/ zakład pracy)   Oświadczenie W związku z publikacją artykułu naukowego mojego autorstwa pt. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w dziele zbiorowym/czasopiśmie naukowym, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM w Poznaniu, Ja niżej podpisana/y /imię i nazwisko/ ………………………………………………………………………………………………………………………, wyrażam zgodę na przekazanie Wydawnictwu Naukowemu SILVA RERUM w Poznaniu, bez wypłaty honorarium autorskiego, praw autorskich napisanego przeze mnie tekstu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na zamieszczenie sporządzonego przeze mnie tekstu w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa oraz w jego Archiwum Tekstów. Wyrażam zgodę na publikację i dystrybucję mojego tekstu, przekazanego Wydawnictwu, bez honorarium autorskiego, zgodnie ze sposobem i formą dystrybucji publikacji przyjętej w ramach działalności Wydawnictwa, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, w ramach dystrybucji własnej Wydawnictwa oraz poprzez dystrybutorów zewnętrznych. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego życiorysu oraz wizerunku /zdjęcia/ w celach informacyjnych oraz reklamowych w związku z publikacją zarówno w samej publikacji, jak i w Internecie, m. in. na stronie WWW Wydawnictwa. Oświadczam, że zdjęcie zostało wykonane przeze mnie (np. autoportret telefonem komórkowym) lub też przez znaną mi osobę, która zrzeka się wszelkich praw autorskich majątkowych do swego dzieła w postaci owej fotografii i nieodpłatnie przekazuje ją Wydawnictwu Naukowemu SILVA RERUM. Oświadczam, że biorę na siebie wszelkie ewentualne roszczenia autora fotografii w przypadku ich zaistnienia w przyszłości oraz wyrażam gotowość pokrycia roszczeń finansowych fotografa za wykonane dzieło w postaci mojego zdjęcia. Oświadczam jednocześnie: - przygotowany tekst jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw innych osób, a w przypadku współautorstwa, konieczne jest dołączenie oświadczenia wszystkich współautorów tekstu, z zaznaczeniem, iż główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst; - artykuł nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej, monografii; - przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko określane jako ghostwriting czy guest authorship (honorary authorship) – rozumiane jako wykorzystywanie wkładu cudzego w powstanie publikacji, bez ujawnienia czyjegoś udziału autorskiego lub też, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest prezentowany jako autor lub współautor tekstu.   …………………………………………………. (podpis)

…………………………………………………

(miejscowość, data)