Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZOWANIA Redakcja Wydawnictwa Naukowego „SILVA RERUM” dokonuje wstępnej oceny oraz weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem adekwatności tematyki artykułu z profilem Wydawnictwa oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa. Wstępne, wewnętrzne recenzje wydawnicze redaguje Kolegium Redakcyjne. Teksty wstępnie zaakceptowane zostają przekazane do analizy i oceny Recenzentom współpracującym z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane Autorom. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno Autora, jak i Recenzentów (double-blind review process). Recenzenci podczas analizy tekstu wypełniają pomocniczy formularz recenzyjny. Recenzja ma walor opiniodawczy, a ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku zostaje podjęta przez Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”. Szczegółowe zasady recenzowania tekstów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadom etyki wydawniczej. Arkusz recenzji publikacji naukowej /dla Recenzenta/ Pobierz PDF Arkusz-recenzji-publikacji-naukowej Pobierz WORD Arkusz-recenzji-publikacji-naukowej   Tytuł recenzowanego tekstu/publikacji zbiorowej ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Czy tematyka podjęta przez Autora/Autorów tekstu jest adekwatna z profilem Wydawnictwa? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Czy tekst/teksty spełnia rygory publikacji naukowej? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Czy treść jest adekwatna do tytułu? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Czy Autor/Autorzy wyraźnie precyzuje cel badań naukowych? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Czy Autor/Autorzy zastosował adekwatne metody i techniki badawcze do osiągnięcia celu badawczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Czy tekst wykazuje walory poznawcze i wnosi nową jakość do dokonań nauki w danej dziedzinie? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Czy tekst jest opracowaniem oryginalnym i nowatorskim, a nie kompilacją wcześniejszych publikacji? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Czy zagadnienie zostało wyłożone w tekście w sposób jasny, logiczny i klarowny? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Czy układ treści tekstu jest logiczny? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Czy bibliografia/literatura jest dobrana właściwie oraz czy jest wystarczająca? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11. Czy język publikacji spełnia walor poprawnej polszczyzny? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12. Czy wnioski sformułowane są poprawnie wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Sugerowane poprawki (z zaznaczeniem strony w tekście) /tytuł tekstu/ ……………………………………………………………………………………. Sugerowane poprawki: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 14. WNIOSEK (proszę zakreślić właściwe): A. Tekst jest/są godny publikacji bez zmian i poprawek. B. Tekst/tytuł/ ………………………………………………………………………………………………… jest godny publikacji, lecz pod warunkiem dokonania przez Autora zmian, zasugerowanych przez Recenzenta. C. Tekst/tytuł/ ………………………………………………………………………………………………. nie kwalifikuje się do publikacji.   Imię i nazwisko Recenzenta ……………………………………………………………………………………………………………… Stopień naukowy ……………………………………………………………………………………………………………… Afiliacja ……………………………………………………………………………………………………………… Kontakt /mail oraz telefon/ ………………………………………………………………………………………………………………   Podpis, data ………………………………………………………………………………………………………………